yoram-biton

חתימה-דיגיטלית

התאמת כרטיסים לפני העברה לשנה חדשה .

חובה לבצע התאמת כרטיסים לכל לקוח וספק

נובע מכך שמפיקים קבלות מבלי לסגור חשבוניות כנגד התשלום בלקוחות

כמו- כן בסגירת חשבוניות ספקים תשלום כנגד חשבוניות.

שלב א’

משבצת לקוחות….דוחות גביה …דוח חשבונות פתוחים…

הצגה למסך…..כל הלקוחות שמופיע כוכביות כתוב לא תואם…

בהם צריך לטפל.

שלב ב’

משבצת הנהח”ש….5 התאמת כרטיסים…התאמת כרטיסים ידנית…

מספר לקוח/ספק …ENTER לסימון …  F2  התאמה ..

שלב ג’

משבצת לקוחות …דוחות גביה …למטה בגלגלת …סגירת חשבוניות…

מספר כרטיס הלקוח עד אותו מספר…לחיצה על איקון ימני למעלה (עם העט)…

חשבון שמופיע אפס (0) בצד שמאל סימן שהחשבונית סגורה …

במידה ורוצים לסגור חשבונית ידנית יש לעמוד על השורה ללחוץ ENER …

להגיע לשולם ע”ח ולהקיש את סכום החשבונית ו ENTER ..

בהצלחה …